15.00
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tào Tùng (3 bài)
- La Ẩn (30 bài)
- Bì Nhật Hưu (26 bài)
- Chương Kiệt (4 bài)
- Tư Không Đồ (19 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 25/03/2014 17:23 bởi tôn tiền tử
Lâm Kiệt 林傑 tự Trí Chu 智周, người đất Phúc Kiến, sáu tuổi đã làm thơ, cầm bút là thành bài, lại giỏi cầm kỳ, chữ thảo, lệ. Qua đời năm 17 tuổi. Thơ còn 3 bài trong "Toàn Đường thi".