23.00
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lâm Kiệt (1 bài)
- La Ẩn (30 bài)
- Bì Nhật Hưu (26 bài)
- Chương Kiệt (4 bài)
- Tư Không Đồ (19 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 18/12/2006 07:47 bởi Vanachi
Tào Tùng 曹松 (830-?) tự Mộng Trưng 夢徵, người Thư Châu 舒州, học thơ Giả Đảo 賈島