Thương hoa, rơi khó gắn
Oanh ca hãy lắng nghe
Tiếc xuân, xuân cũng tận
Cỏ xanh hãy chở che

tửu tận tình do tại