Ao khói phủ, thư phòng trống vắng
Cảnh như tranh tĩnh lặng nhiều năm
Cả ngày không khách, cao nằm
Một đôi chim trắng ngoài song lụa màn

tửu tận tình do tại