Chẳng những xuân hoàng oanh độc chiếm
Trong rừng còn kiều diễm bốn mùa
Bình phong vẽ nét dễ ưa
Cành ngang đậu xéo mặt đưa hướng người

tửu tận tình do tại