Năm xưa từng hẹn cùng nhau
Nửa đêm thanh vắng lẻn vào phòng khuê
Trâm rơi mất khi nằm kề
Bóng đêm thâm thẩm đê mê mùi hài
Rã rời thân thể chân tay
Từ sau gặp lại nhìn ai điên cuồng
Giờ đây đâu cảnh vấn vương
Suốt đời còn lại thê lương chán chường

tửu tận tình do tại