Đã hai lần trước nhà chầu trực
Bên cành hoa Hàn thực tháng năm
Thõng tay người đợi tưởng rằng
Nào ngờ e thẹn, đu không chịu rờ.