Nước đang tuôn mặt trời đang hạ
Không chó gà chỉ quạ đang kêu
Như Hàn thực, xóm tịch liêu
Không vương khói bếp, hoa tiều tuỵ rơi.