Thoang thoảng mùi hương quanh trướng gấm,
Đâu cần giấc ngủ với y trang?
Tháo dải lưng quần, ôi lạnh lẽo!
Giường kia sao rộng, rộng thênh thang!

tửu tận tình do tại