Ăn thóc lúa được bao đền đáp?
Cựa, mào vênh vang át mây xanh
Giữa trưa gáy rất vô tình
Còn dùng ám khí hại anh em mình

tửu tận tình do tại