Về đức, năm cái nêu ra,
Gần sáng là gáy tới ba lần rồi.
Nghe vang tuỳ ở từng nơi,
Hiểu ra không ngượng dù sai lối thường.
Tình người phải biết thăm chừng,
Chịu cho nhà bếp đem dùng nấu ăn.
Giao mùa là lúc bón chăm,
Vu-giáp quên việc gáy ran báo ngày.

tửu tận tình do tại