Dân tựa cột cười thần sấm sét
Đánh cây thông ở mép rừng sâu
Nếu chiều dân ý lo âu
Sao không đánh thức Vũ Hầu Ngoạ Long?

tửu tận tình do tại