Cổ tay trắng, da hồng ngón búp
Gảy đàn dây lộ lớp móng cong
Nhón tay đưa tóc xoã lưng
Trước gương đều đặn thoa hồng dung nhan
Ngày trước gặp vén màn buồn bã
Nay hình như thấy mở xe vàng
Sân sau cười nói bạn rằng:
Vừa lôi ngọn cỏ cao chừng gang tay.