Tóc học chải cánh ve, thử váy
Thiệp hồng loan đám cưới xuân này
Gì cũng thích, tâm chuyển lay
Gặp ai cũng hỏi thế này, thế kia

tửu tận tình do tại