Em Lý Ba, tự Ung Dung,
Áo đơn tay ngắn, gấm hồng đất Man.
Điện Lương tình mộng chẳng màng,
Cung Ngô ghen sắc, chưa từng tự hay.
Rủ rê biết rượu khó thay,
Tình xuân trễ nải, thường gây ai buồn.
Bên đu, dưới gốc hải đường,
Quay lưng vơ tóc, đỉnh đương nói cười.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.