Tiểu muội Lý Ba tự là Ung Dung,
Phi ngựa nhanh như gió cuốn bồng.
Phải trái bắn trúng cả hai cung.
Phụ nữ mà như vậy,
Nam tử sao sánh bằng!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.