Tập thơ Mây gồm 25 bài thơ, NXB Đời nay xuất bản tại Hà Nội, 1943. NXB Văn học tái bản các năm 1991, 1995 tại Hà Nội. NXB Hội Nhà văn tái bản năm 1992 tại TP Hồ Chí Minh.