Vĩnh biệt, ta về, nơi cõi chết
đàn lên muôn bực, đàn chưa say
còn ta, đã rục trong tiền kiếp
em khóc vô tình, ta vẫn hay!