贈喬琳

去年上策不見收,
今年寄食仍淹留。
羨君有酒能便醉,
羨君無錢能不懮。
如今五侯不愛客,
羨君不問五侯宅。
如今七貴方自尊,
羨君不過七貴門。
丈夫會應有知己,
世上悠悠何足論。

 

Tặng Kiều Lâm

Khứ niên thượng sách bất kiến thu,
Kim niên ký thực nhưng yêm lưu.
Tiện quân hữu tửu năng tiện tuý,
Tiện quân vô tiền năng bất ưu.
Như kim Ngũ hầu bất ái khách,
Tiện quân bất vấn Ngũ hầu trạch.
Như kim thất quý phương tự tôn,
Tiện quân bất quá thất quý môn.
Trượng phu hội ưng hữu tri kỷ,
Thế thượng du du hà túc luận.


Kiều Lâm: người giúp việc cho danh tướng Tiết độ sứ Quách Tử Nghi thời Đường Huyền Tông. Thời Đức Tông, Kiều bị bọn phản loạn hãm hại.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Năm ngoái dâng sớ không được hỏi
Năm nay nấn ná vẫn trọ nhờ
Khen anh có rượu là say được
Khen anh không tiền không buồn lo
Ngày nay Ngũ hầu không đãi khách
Khen anh không tới nhà Ngũ hầu
Ngày nay bảy họ đang tự tôn
Khen anh bảy họ không tơ vương
Trượng phu chỉ cần có tri kỷ
Nỗi đời man mác đáng chi bàn


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Năm ngoái dâng kế không được nhận
Nay sống nhờ nên lận đận còn
Phục ông có rượu say luôn
Phục ông tiền hết vẫn không lo gì
Nay năm tước hầu chê đãi khách
Phục ông không len lách ngũ hầu
Tự tôn bảy họ đang cầu
Phục ông thất quý chẳng câu nệ gì
Trượng phu chuộng kẻ tâm tri
Sự đời man mác luận chi cho nhàm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Năm ngoái sớ dâng không được coi,
Năm nay nấn ná trọ nhờ người.
Khen anh có rượu là say được,
Khen lúc không tiền anh chẳng lo.
Hầu tước ngày nay không đãi khách,
Khen anh không tới Ngũ hầu đường.
Ngày nay bảy họ tự tôn quá,
Bảy họ khen anh không vấn vương.
Tri kỷ trượng phu chỉ chuộng có,
Nỗi đời man mác đáng bàn suông?

15.00
Trả lời