Giặc giã coi chừng cũng chẳng to
Việc gì quân thứ đến nhà nho
Mỗi ngày đánh giấy về quan Tiễu
Cả tháng đem quân giữ núi Vua
Thám báo khó người còn bạc thưởng
Gạo heo dễ tính sẵn tiền mua
Có ai hỏi mỗ đi đâu tá
Trước sở ông năm lĩnh chức phò


Nguyên chú: Khi tôi làm án sát Hà Đông, có giấy đòi tôi đi giúp việc quan năm (phàm tư báo gì chỉ viết: "Hà Đông án sát tá trợ ngũ hoa quan thứ vụ"). Tôi lên Thái Nguyên, liền mộ một toán quân đóng ở Hùng Sơn, tặc đội ẩn trốn ở núi Pháo, tôi cho người tầm thám mãi không được, tôi có yết thị rằng ai thám được đích giặc ở đâu, thời thưởng riêng cho một trăm bạc, nhưng mà số bạc ấy vẫn còn. Ở bên núi Pháo có một phiến rừng gọi là "Đèo vua núi chúa", đường đất rộng lắm, thường phải đem quân phòng tiệt, để cho giặc khỏi thoát đi. Dân ở đấy tuy rằng thổ mán, nhưng có bụng trung thành, quan quân thiếu lợn gạo có sức thời đem nộp ngay, trả bao nhiêu tiền cũng bằng lòng.

Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 26, 1919