Tiếng tăm đâu đến cụ bàn ba
Trước viện rèm treo bóng ác tà
Ghém sẵn sai đòi rom lửa bếp
Đường ngay giục nhỏ giắt xe nhà
Buồng đêm kẹt cửa bà ban quở
Lương tháng khan tiền khách nọ tha
Được buổi gió mưa vui vẻ tệ
Đèn lê khói toả ngát mùi hoa


Đây là bản dịch của một bài thơ chữ Hán, chưa rõ quan phó bồi thẩm là ai. Nguyên tác bài thơ như sau:
陪臣公簡院無譁,
高捲疏簾日半斜。
灶具嘉蔬婢熱火,
門希由徑僕遲車。
多猜老拙防偷密,
過訪窮交索贈賒。
營得自家真樂趣,
滿城風雨一燈花。

Bồi thần công giản viện vô hoa,
Cao quyển sơ liêm nhật bán tà.
Táo cụ gia sơ tỳ nhiệt hoả,
Môn hy do kính bộc trì xa.
Đa sai lão chuyết phòng thâu mật,
Quá phỏng cùng giao tác tặng xa.
Doanh đắc tự gia chân lạc thú,
Mãn thành phong vũ nhất đăng hoa.
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 26, 1919