Mừng xuân vừa hát lại vừa bò
Thủng thẳng trời đem tuổi đến cho
Lụa thấm thóc bồ tay sẵn có
Kinh sôi sử nấu dạ còn no
Giải cờ nhất thắng càng lên nước
Vai múa tam đa cũng đủ trò
Ríu rít con khôn cùng vợ khéo
Rung dùi ngất ngưởng phật vô lo


Ông giáo lấy vợ phố Hàng Đào, nhà giầu, nhiều con, tính hay đánh cờ, người béo lớn.

Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 25, 1919