Tai mặt anh hùng nét mực son
Nghìn thu sinh khí vẫn như còn
Kinh luân đẫy túi nên tài tướng
Thù oán vơi lòng vẹn đạo con
Bài cáo bình Ngô vàng nảy tiếng
Biển công khai quốc đá không mòn
Núi Côn hoa cỏ vừa quen chủ
Vạ gió nào hay mụ chiếu gon


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 24, 1919