06/12/2022 04:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề tranh cụ Nguyễn Trãi

Tác giả: Trần Mỹ - 陳美

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2014 09:21

 

Tai mặt anh hùng nét mực son
Nghìn thu sinh khí vẫn như còn
Kinh luân đẫy túi nên tài tướng
Thù oán vơi lòng vẹn đạo con
Bài cáo bình Ngô vàng nảy tiếng
Biển công khai quốc đá không mòn
Núi Côn hoa cỏ vừa quen chủ
Vạ gió nào hay mụ chiếu gon
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 24, 1919

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mỹ » Đề tranh cụ Nguyễn Trãi