Ức Trai tiên sinh, Ức Trai tiên sinh!
Lo dân thương nước luống quên mình.
Sao Khuê toả sáng dòng tâm huyết,
Đất Việt còn đau mối hận tình.
Đọc cáo Bình Ngô đời đổi sắc,
Ngâm câu Tự thán đất thay hình,
Ba canh nguyệt lạnh tùng vi vút,
Tiếc cảnh thương người ta lặng thinh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]