Bước tới tám mươi sang chín mươi,
Xem trò thế giới nghĩ buồn cười!
Đổ tường không gió Đông Tây xoá,
Nghiêm giọng thay cờ Đại khối vơi.
Bạn bảo: Từ đây thoát kiếp vật,
Ta cười: Khởi sự tập làm người.
Ông bà, ông vải ngồi cười tủm,
Phúc tưởng cháu con lại ngược đời.


Nguồn: GS. Bùi Văn Nguyên với sự nghiệp giáo dục và nghiên cứu khoa học, NXB Đại học sư phạm Hà Nội, 2013