Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2014 09:17

Dừng xe chợt thấy miếu bên sông
Cao lớn như ai tướng lạ lùng
Lửa nấu kinh lân tay bác nhã
Sấm ran ải nhạn tiếng anh hùng
Hay đâu bến Phật chăng dây sắt
Chỉ thấy thành vua dựng tượng đồng
Kìa gã ngựa bay trên núi Sóc
Xem ra cũng một giống tiên rồng


Nước ta thường lấy ông Chèm và ông Đổng đối nhau, hai ông ấy cùng cao lớn mà có tài lạ cả. Bến Thuỵ Phương người ta truyền rằng trước hay nổi gió sóng, thuyền qua thường bị chết đằm, ông Chèm chăng dây sắt bắt thuỷ quái nên về sau không ai bị hại nữa, cho nên còn gọi là bến Phật.

Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 24, 1919