26/10/2021 19:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuỳ cung (Thừa hứng nam du bất giới nghiêm)
隋宮(乘興南遊不戒嚴)

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 15/10/2008 18:23

 

Nguyên tác

乘興南遊不戒嚴,
九重誰省諫書函。
春風舉國裁宮錦,
半作障泥半作帆。

Phiên âm

Thừa hứng nam du[1] bất giới nghiêm,
Cửu trùng thuỳ tỉnh gián thư hàm[2].
Xuân phong cử quốc tài cung cẩm,
Bán tác chướng nê bán tác phàm.

Dịch nghĩa

Có hứng bèn du ngoạn về phía nam, không giới nghiêm
Triều đình có ai hiểu biết đến gián thư đệ lên
Gió xuân thổi cả nước bận rộn dệt vải vóc cho người trong cung
Một nửa làm chương nê, một nửa làm vải thuyền buồm

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Chơi nam thừa hứng buổi bình an,
Chín bệ nào ai gửi biểu can?
Cả nước xuân về dâng gấm quý,
Nửa làm bành ngựa nửa buồm lan!
Tuỳ cung chỉ hành cung thời Tuỳ Dịch Đế.

Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
[1] Chỉ Tuỳ Dịch đế du ngoạn về phía nam Giang Đô.
[2] Chỉ Dịch Đế không xét rõ ràng gián thư của Thôi Dân Tượng, lại còn đem ông ta xử tử.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Tuỳ cung (Thừa hứng nam du bất giới nghiêm)