Tuổi xuân hưởng thụ được bao thì
Một kiếp xuân qua xuân lại đi
Chớp mắt yên hoa thành bạc mệnh
Vô tình mưa gió ghét kiều mi
Đêm đêm quyên quẫn kêu trăng lẻ
Tiếng tiếng chim gào viếng tịch quy
Bươm bướm chẳng hay xuân đã hết
Cành tàn còn tự luyến tâm si