感懷

鷓鴣在江南,
杜鵑在江北。
鷓鴣鳴家家,
杜鵑鳴國國。
微禽猶有國家聲,
孤臣對此情無極。

 

Cảm hoài

Giá cô tại giang nam,
Đỗ quyên tại giang bắc.
Giá cô minh gia gia,
Đỗ quyên minh quốc quốc.
Vi cầm do hữu quốc gia thanh,
Cô thần đối thử tình vô cực.

 

Dịch nghĩa

Chim giá cô ở bờ nam sông,
Chim đỗ quyên ở bờ bắc sông.
Giá cô kêu gia gia,
Đỗ quyên kêu quốc quốc.
Loài chim nhỏ còn kêu tiếng quốc, gia,
Kẻ cô thần trước cảnh này lòng không dứt.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Giá cô ở bờ nam,
Đỗ quyên ở bờ bắc.
Giá cô kêu gia gia,
Đỗ quyên kêu quốc quốc.
Chim kia còn kêu tiếng quốc gia,
Cô thần trước cảnh cầm sao được?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Giá cô ở phía nam sông,
Đỗ quyên bờ bắc chung dòng ngó qua.
Giá cô phát tiếng gia gia,
Đỗ quyên kêu quốc quốc tha thiết là.
Chim còn kêu tiếng quốc, gia,
Thân này thấy cảnh xót xa lòng hoài

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phanxipăng

Chim ngói ở sông nam,
Chim cuốc nơi sông bắc.
Chim ngói hót gia gia,
Chim cuốc kêu quốc quốc.
Loài chim nhỏ còn ngân tiếng quốc gia,
Trước cảnh này, lòng cô thần quá cực!

15.00
Trả lời