Ba cung hàng nước nhà vận hết
Viêm hoả theo gió tắt đuốc trời
Đường biển khó lửa huỳnh soi
Vẫn quyết một trận ở Nhai Sơn bày
Triều trưa dâng bủa vây nhạc hiệu
Chống làm sao thuyền chữ nhất tan
Buồm cờ đổ chạy trăm quan
Mười vạn trai khoẻ nổi thân biển hồng
Một mẩu thịt trời không để sót
Một nén hương lạy lật thuyền con
Lầu con tôi nhốt chẳng sờn
Ung dung chịu chém mặt còn ngoảnh nam

tửu tận tình do tại