Nặng nhường trái núi nghĩa vua tôi
Tuỳ lúc nên làm, lúc phải thôi
Trời đất đâu không chờ kẻ sĩ
Non sông chưa để rỗi thân đời
Chín tầng bóng đỏ, ơn gần gụi
Muôn dặm mây xanh, cánh tuyệt vời
Nhục nước may đền, xong chức trách
Ngại chi tìm bạn nước mây chơi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)