Tiền trình muôn dặm mặc cho trời,
Làm khổ thân chi, để tội đời?
Phải trái xưa nay cơn mộng lớn,
Bắc Nam đi lại chiếc thuyền vơi!
Miếng cơm chống bệnh ăn khi đói,
Chén rượu say tình uống để ngơi.
Đâu phải lòng người bền đọ sắt,
Cái sầu sâu quá hoá ra chai!!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)