Trong bài "văn tế chiến sỹ trận vong" của Nguyễn Văn Thành có chép là:
"Cùng lòng trung nghĩa khác số đoãn tên;
Nửa cuộc công danh phân chia kim cổ."
Tôi chỗ tôi đã học năm lớp đệ tam và cón nhớ đến bây iờ thì câu trên phải là:
"Cùng lòng trung nghĩa khác số đoản tu" (đoản là ngắn, tu là dài)
và "nửa cuộc công danh, chia phần kim cổ"
Tương tợ: Đã chép "sơn phong hải lễ", theo tôi được biết, phải là "sơn phong hải lệ"
Xin mạo muội tham góp cùng ban biên tập.
Trần Ngọc Châu