Cây nghìn tầm mọc sau quan thư
Nghe vọng nửa đêm tiếng gió mưa
Mừng hụt kề giường ôn hẹn cũ
Bành Thành phiêu bạt có đâu ngờ