Thành Đà hai lần trùng cửu
Già Man cùng đến nghiêng bình
Quạnh hiu mười hai năm đã
Xa xôi nam bắc vô minh

tửu tận tình do tại