Xứ nào đây lòng nhớ quê đường lạc
Nghe lời ca càng u oán bi thương
Buồn hay vui nào biết đâu người hát
Khiến khách nghe đầy nước mắt, hận trường

tửu tận tình do tại