Hứa Hồn 許渾 (khoảng năm 844) tự Dụng Hối 用晦, người Nhuận Châu, đỗ tiến sĩ, làm quan giám sát ngự sử, rồi thứ sử các nơi.

 

Tuyển tập chung