Tiếng thu như đàn sáo
Làm mây như ngừng trôi
Không biết từ đâu tới
Khắp thành gió đưa vào

tửu tận tình do tại