Từ tới đây nỗi sầu chưa giải
Mé biển tây nhàn dõi trăng suông
Nhà ai ở phía nam đường
Nửa đêm sênh thổi âm vương tới lầu

tửu tận tình do tại