Công chúa Tần mơ đường lên núi
Trăng qua song dọi chiếu đơn côi
Phan lang thuý phượng lên trời
Tiếng tiêu thần trỗi nơi nơi hoàng thành

tửu tận tình do tại