Người đẹp ca, mái chèo gỗ quế
Móc mịt mù, thổi xế gió tây
Đêm khuya nhưng ý còn đây
Sông Tương trăng chiếu, bãi này lạnh căm

tửu tận tình do tại