Nhập Dao Đài cõi tiên một bữa
Nay chỉ còn nhớ Hứa Phi Quỳnh
Cõi trần buộc chặt kiếp mình
Chỉ vời trông ánh trăng thanh nhớ nàng

tửu tận tình do tại