Lúa bị cỏ hao xen quá nửa
Người thành xưa biết khó này không?
Tiếng sông cuồn cuộn về đông
Núi theo thế bắc, điện cung cao dần
Quạ gọi nhau rần rần về quách
Nhạn mê mưa xuống cách hào sâu
Thương cho tiên tử núi Câu
Thổi sênh mê đắm trái đào còn xanh

tửu tận tình do tại