Hán Vũ Đế thần tiên nghênh đón
Núi Côn Luân đàn quý cúng dường
Chẳng thấy gì, nhiều năm trường
Mười hai gác tía vắng không đợi chờ

tửu tận tình do tại