Bãi sông xuân nước triều lên xuống
Hoa như thêu, cỏ giống đệm êm
Sông Đồng chảy dưới đài Nghiêm
Ẩn cư câu cá, an nhiên mấy người?

tửu tận tình do tại