Phạm Nguyễn Du 范阮攸 (1740-1786) nguyên danh là Vĩ Khiêm 撝謙, tự Hiếu Đức 好德, Dưỡng Hiên 養軒, hiệu Thạch Động 石洞, quê ở làng Đặng Điền, huyện Chân Phúc, nay là huyện Nghi Lộc tỉnh Nghệ An. Phạm Nguyễn Du đậu hoàng giáp năm 1779, làm quan tới chức Giám sát ngự sử thời Lê Cảnh Hưng. Khi quân Lê-Trịnh đánh thắng quân chúa Nguyễn và chiếm được vùng Thuận Hoá, Phạm Nguyễn Du được cử vào đấy giúp việc cho Hoàng Ngũ Phúc. Một thời gian sau, Phạm Nguyễn Du được về làm đốc đồng Nghệ An. Năm 1786, quân Tây Sơn tiến ra Bắc, Phạm Nguyễn Du không chịu theo rồi trốn vào rừng và chết, ôm theo lòng trung với nhà Lê.

Tác phẩm:
- Thạch Động tiên sinh thi tập 石洞先生詩集
- Đoạn trường lục 斷腸錄
- Độc sử si tưởng 讀史癡想
- Thạch Động văn sao 石洞文抄
- Thạch Động thi sao 石洞詩抄

Ngoài ra, ông còn cùng với Ngô Thì Sĩ, Ninh Tốn biên soạn sách Đại Việt sử ký tục biên.

 

Đoạn trường lục (1722) - 斷腸錄

 1. Đề minh tinh hậu diện nhất tuyệt
  2
 2. Khốc nương
  2
 3. Ô hô ca
  2
 4. Tứ nguyệt sơ lục nhật phóng thuyền ngẫu đắc
  2
 5. Sơ bát nhật trú phiếm tức sự
  2
 6. Sơ cửu nhật ngộ vũ
  3
 7. Tiểu tình phát trạo
  2
 8. Sơ thập nhật thích Dục Thuý sơn
  2
 9. Dạ phiếm ngẫu đắc
  2
 10. Thập nhất nhật kỷ hoài
  2
 11. Thần Phù tạm trú thư hoài
  2
 12. Tịnh hữu vãn thi nhất thủ
  2
 13. Dạ phiếm đối nguyệt
  2
 14. Chu bạc kinh vi trung lưu ngộ đại phong vũ
  2
 15. Vị thời tiến phát thứ đông lý tạm trú ngọ phạn ngẫu dẫn kính kỳ hạm hạ nhất tu biến bạch mệnh đồng bạt chi hý thành nhất tuyệt
  2
 16. Dạ bán chẩm quan thuỵ bán ngẫu đắc
  2
 17. Chu quá Đồng Luân thuỷ kiệt vị đắc phát nhân hứng
  2
 18. Tịnh hữu vãn thi kỳ 1
  2
 19. Tịnh hữu vãn thi kỳ 2
  2
 20. Tịnh hữu vãn thi kỳ 3
  2
 21. Thích hữu trang tải binh quyết thuỷ bang phù ngã chu di bạc sổ trượng, hứa tiền diện thất chỉ chu, hậu diện tứ chỉ chu, ngã chu cư kỳ trung, ẩn nhiên hữu đại tướng tổng binh chi tượng hý thành nhất luật
  2
 22. Dạ trú Đồng Luân bất mị ngẫu thành
  2
 23. Chí Hương Cần dạ ngũ khởi tuần hà thời lậu hạ tứ cổ minh nguyệt tại thiên mệnh tòng giả dĩ hoả thiêu san mãn lưu thông hồng, hý đắc
  2
 24. Nhị đệ Cẩn đẳng tự hương lai ngôn lão mẫu bình ninh hỷ đắc
  2
 25. Chu tại Hương Cần thuỷ hạc vị đắc tiến ngẫu hứng
  2
 26. Ngũ nguyệt sơ nhất ngộ tái sóc chúc văn
  2
 27. Thừa triều tiến phát quá Càn Hải môn cúng linh miếu thi nhất luật
  2
 28. Chí kính Mi trung lưu ngộ đồng quận Tiên Điền tướng công gia quyến thuyền thất chỉ hữu thi nhất luật
  1
 29. Sơ tứ nhật chu tại trung lưu ngẫu đắc
  2
 30. Sơ ngũ nhật trực đoan ngọ tiết tể sinh vi lễ nhân thành tam luật kỳ 1
  2
 31. Sơ ngũ nhật trực đoan ngọ tiết tể sinh vi lễ nhân thành tam luật kỳ 2
  2
 32. Sơ ngũ nhật trực đoan ngọ tiết tể sinh vi lễ, nhân thành tam luật kỳ 3
  2
 33. Chu tại Kinh Tiêu đãi triều ngẫu thành
  2
 34. Thích ngộ phong vũ hựu tác đoản luật
  2
 35. Chu chí Vĩnh thị tân thứ phát hồi thành nhất luật
  2
 36. Chu đáo Lang Trại thứ địa đầu chính tiếp tiên thê phụ mẫu gia trạch nhập tiếp nhạc phụ, kiến hữu bất bình chi sắc quy thuyền ngâm sổ cú
  2