Đến Phú Xuân vừa buổi cuối thu
Mưa tuôn rả rích ý như sầu?
Quán gầy, trại lính nhìn ngao ngán
Dân đói, đường quan chết dãi dầu!
Mang dép sợ lầy, thôi đến ruộng
Ngâm thơ muốn tĩnh phải lên lầu
Khá thương hang lạnh xuân về muộn
Trời đất sinh người có ý ru!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)