Ba tám năm dài những bước chân
Thiều quang đón đợi nhích thêm gần
Bệ rồng vương vấn nơi biên ải
Cha mẹ mơ mòng chốn trại quân
Khắc cốt trung trinh, lòng chẳng quản
Ghi tâm kính cẩn, gối đâu cần
Trong mưa nhóm lửa pha trà uống
Mừng rỡ đất trời đã chuyển xuân.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)