Đầu đường chết đói thế người đâu?
Đó vốn nhân dân cũ Ô châu.
Ngòi rãnh vùi lấp người mất nước,
Đài thành chưa thấm được ơn sâu.
Cô hồn khôn tỏ nên thù Mãng,
Hài cốt không gom vẫn hận Tần.
Chết chóc chớ buồn vì binh hoả,
Gió xuân sẽ thổi đến hang sâu.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)